STAFFORD WEAR

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Time-Saver – Stafford Wear

1. ALGEMEEN.

A) Indien naar deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden  (hierna algemene voorwaarden)  wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van Time-Saver – Stafford Wear gevestigd te Cadier en Keer, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van Time-Saver – Stafford Wear, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

B) Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt Time-Saver – Stafford Wear slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen.

C) deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Time-Saver – Stafford Wear zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden Time-Saver – Stafford Wear niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door Time-Saver – Stafford Wear uitdrukkelijk van de hand gewezen.

D) Time-Saver – Stafford Wear behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

2. AANBIEDINGEN.

A) Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden Time-Saver – Stafford Wear niet.

3. PRIJZEN.

A) Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting/BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven, dat de BTW niet in de prijs begrepen is.

B) Alle prijzen zijn voor levering “af magazijn” en zijn gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen rechtslasten, vrachten enz. In geval van verhoging van een of ander is Time-Saver – Stafford Wear gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien Time-Saver – Stafford Wear overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

C) Voor leveranties kunnen buiten de verzendkosten ook de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

4. LEVERING.

A) Levering geschiedt “af magazijn”, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat de goederen door op een afnemer aan te wijzen plaats in Nederland zullen worden geleverd. Time-Saver – Stafford Wear is gerechtigd 5% van de bestelling over of onder te leveren zonder dat de ontvangende partij hier bezwaar op kan maken B) Door overproductie of productieverlies kan deze 5% optreden.

5. BETALING.

A) Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door Time-Saver – Stafford Wear aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Time-Saver – Stafford Wear is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen.

B) In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, in contanten dan wel door overschrijving op een door Time-Saver – Stafford Wear aan te wijzen bankrekening. Dit ter keuze aan Time-Saver – Stafford Wear.

C) Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft Time-Saver – Stafford Wear het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 3% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.

D) Voor rekening van de afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Time-Saver – Stafford Wear redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. Time-Saver – Stafford Wear maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6. RECLAMES.

A) Afnemer dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 9 aangaande
het risico van Time-Saver – Stafford Wear bij overdracht van geleverde goederen en diensten zullen reclames over direct waarneembare gebreken door cliënt binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij Time-Saver – Stafford Wear moeten zijn ingediend. Daarbij moet de afnemer nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

B) Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclame, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het lid a van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid a. van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden, dan wel is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid a aan Time-Saver – Stafford Wear te melden.

C) Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

D) Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

7. EIGENDOMSOVERGANG.

A) Het eigendom van de door Time-Saver – Stafford Wear geleverde goederen gaat pas dan over op de afnemer, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichting ter zake van alle geleverde goederen jegens Time-Saver – Stafford Wear volledig is nagekomen.

B) De afnemer is verplicht om, bij niet (tijdige) betaling of indien surseance van betaling, dan wel faillissement is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen onverwijld terug te zenden naar Time-Saver – Stafford Wear, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C) De afnemer is gerechtigd om de door Time-Saver – Stafford Wear geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de afnemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. De door Time-Saver – Stafford Wear gemaakte ontwerpen, films en afdrukken blijven (intellectueel) eigendom van Time-Saver – Stafford Wear, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij mogen niet door de afnemer afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen.

8. RISICO.

A) Ongeacht hetgeen tussen Time-Saver – Stafford Wear en afnemer omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van Time-Saver – Stafford Wear tot het tijdstip dat zij het vestigingsadres van Time-Saver – Stafford Wear hebben verlaten.

B) De afnemer zal de onder het eigendomsvoorbehoud van Time-Saver – Stafford Wear vallende goederen vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s.

C) Tenzij anders overeengekomen, worden door de afnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook. Van de stuks goederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat Time-Saver – Stafford Wear aansprakelijk is voor de kosten.

9. AANSPRAKELIJKHEID.

A) De aansprakelijkheid van Time-Saver – Stafford Wear is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in art. 11, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Time-Saver – Stafford Wear.

B) Time-Saver – Stafford Wear is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en Time-Saver – Stafford Wear is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook.

C) De afnemer vrijwaart Time-Saver – Stafford Wear ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door Time-Saver – Stafford Wear aan de afnemer geleverde goederen.

10. GARANTIE.

A) Indien Time-Saver – Stafford Wear een reclame gegrond bevindt, zal Time-Saver – Stafford Wear naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat Time-Saver – Stafford Wear een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.

11. CUSTOM MADE PRODUCTEN

a) Alle custom design producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd mits het om een fabricage fout gaat. Time-Saver – Stafford Wear is niet aansprakelijk voor fout gespelde namen of verkeerde bestelde maten. Ook de bedenktijd vervalt indien product besteld en betaald is kan dit niet meer worden geannuleerd. Alle ontwerpen blijven eigendom van Time-Saver – Stafford Wear en mogen niet door derden gereproduceerd worden zonder schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

12. OVERMACHT.

A) Time-Saver – Stafford Wear mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Time-Saver – Stafford Wear mag in dat geval ook de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van tijdelijke opschorting zal Time-Saver – Stafford Wear alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien Time-Saver – Stafford Wear als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

B) Als gebeurtenissen en omstandigheden genoemd in lid a van dit artikel, worden onder meer aangemerkt: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer, mobilisatie, werknemersacties van welke aard dan ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijving van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.

C) Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van Time-Saver – Stafford Wear kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

13. ONTBINDING.

A) Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit hoofde van deze of uit enige andere met Time-Saver – Stafford Wear afgesloten overeenkomst(en) mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, is Time-Saver – Stafford Wear gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Time-Saver – Stafford Wear, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van afnemer, doch onverminderd de aan Time-Saver – Stafford Wear verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Time-Saver – Stafford Wear ten laste van afnemer heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar.

14. GESCHILLEN.

A) Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Time-Saver – Stafford Wear en de afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht.

B) Voorgenoemde geschillen zullen – voor zover de Wet zulks toelaat – uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Maastricht waarin Time-Saver – Stafford Wear gevestigd is.

15. COPYRIGHT

Alle ontwerpen en foto’s op de website zijn eigendom van Time-Saver – Stafford Wear en mogen niet zonder schriftelijk toestemming gebruikt worden door anderen.

Mei 2014 Time-Saver – Stafford Wear te Cadier en Keer